Të rinjtë NEET nuk përfshihen si një target grup specifik në dokumentet kryesore strategjike që trajtojnë…

Krijimi i një mekanizmi për mbledhjen e të dhënave nga poshtë-lart, duke përfshirë të dhëna sasiore dhe…

Prezantimi i Raportit “Implementimi i Ligjit 75/2019 “Për Rininë”: Perceptimi i te Rinjve dhe OSHC-ve” Ligji 75/2019…

A e dini se skema e Garancisë Rinore ka rezultuar shumë e suksesshme në uljen e papunësisë…

Grupi ndërinstitucional i punës përbëhet nga anëtarë të ndryshëm duke përfshirë zëvendësministrin e Financave dhe Ekonomisë; përfaqësues…

Grupi teknik i punës Grupi teknik i punës kryesohet nga zëvendësministri i Financave dhe Ekonomisë dhe përbëhet…

Koordinatori Kombëtar i Garancisë Rinore është deputeti i Financës dhe Ekonomisë i ngarkuar për punësimin dhe aftësitë…

Pasqyrim i Garancisë Rinore në Shqipëri: Si mund të ndihmojnë organizatat rinore? Në vijim të eventit kombëtar…

Pas një pune dy vjeçare, Kongresi Rinor Kombëtar si pjesë e iniciativës së Laboratorit Rinor të…

Open Dialogue: Quo Vadis youth in the EU Integration process?

Eventi Kombëtar mbi Garancinë Rinore Në datën 11 Nëntor në emër të Platformës Connecting Youth, Kongresi Rinor…

Pjesëmarrje në Tirana Connectivity Forum Tirana Connectivity Forum organizohet, koordinohet dhe administrohet nga Instituti i Bashkëpunimit dhe…

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved