• Krijimi i një mekanizmi për mbledhjen e të dhënave nga poshtë-lart, duke përfshirë të dhëna sasiore dhe cilësore për grupet e cenueshme të të rinjve, duke përfshirë kategorinë NEET
 • Përmirësimi i informacionit, shtrirja dhe angazhimi i NEET të rinjve të paregjistruar
 • Duhet të zhvillohet një metodologji e detajuar e hulumtimit të tregut të punës nga strukturat përgjegjëse qeveritare, në partneritet me OJQ-të dhe sektorin privat, në mënyrë që të identifikohen zhvillimet ekonomike sektoriale, tendencat e tregut, aftësitë e kërkuara në vendin e punës.
 • Ngritja e kapaciteteve të palëve të interesuara dhe autoriteteve MFE-ja duhet të bëhet si dhe burimet të vihen në dispozicion, mekanizmat dhe sistemet të përmirësohen, studimet e fizibilitetit dhe teknike të përfunduara
 • AKPA duhet të krijojë një komunikim efektiv me shkollat ​​dhe ofruesit e tjerë të institucioneve të trajnimit dhe arsimit
 • Një program mentorimi për procedurat e aplikimit dhe regjistrimin e AKPA në zyrat e punësimit duhet të hartohet nga AKPA në mënyrë që të ofrojë udhëzime të duhura për të rinjtë që kanë vështirësi në procesin e aplikimit.
 • Politikat për të adresuar punësimin e të rinjve kanë një natyrë ndërsektoriale dhe duhet të hartohen dhe zbatohen bashkërisht nga institucionet qeveritare në të gjitha nivelet, sektori privat, sektori i biznesit, OJQ-të dhe shoqatat rinore.
 • Shqipëria duhet të dedikojë burimet e veta të mjaftueshme për zbatimin e masave të politikave të paraqitura nga Garancia për Rininë.
 • Duhet të zhvillohet një program i dedikuar për ngritjen e kapaciteteve për avokimin dhe dialogun e strukturuar për palët e tjera të interesuara si: OJQ-të rinore, të rinjtë dhe këshillat rinorë lokalë.
 • Krijimi i një rrjeti të grupit të ekspertëve në nivel kombëtar që merret me nevojat e kategorive NEET të të rinjve dhe si t’u qasen atyre siç duhet
 • Përgatitja e nje Toolbox-i “Rruga ime drejte Punesimit”, si një mjet i rëndësishëm informativ që përbëhet nga profilet, shërbimet dhe kontaktet e secilit institucion dhe OJQ, duke përfshirë fushën e punës dhe ekspertizën, shërbimet që ato ofrojnë dhe mënyrën se si të rinjtë mund t’i arrijnë ato.
 • Thjeshtimi i procedurave burokratike dhe rishikimi i kuadrit ligjor për të siguruar mjedisin e duhur mundësues për akreditimin e OJQ-ve duke i konsideruar ato si pjesë të ekosistemit për ofrimin e shërbimeve të punësimit.