Infografika 6: Rekomandime për të siguruar zbatimin e duhur të Garancise Rinore në Shqipëri  

Krijimi i një mekanizmi për mbledhjen e të dhënave nga poshtë-lart, duke përfshirë të dhëna sasiore dhe cilësore për grupet e cenueshme të të rinjve, duke përfshirë kategorinë NEET

Përmirësimi i informacionit, shtrirja dhe angazhimi i NEET të rinjve të paregjistruar

Duhet të zhvillohet një metodologji e detajuar e hulumtimit të tregut të punës nga strukturat përgjegjëse qeveritare, në partneritet me OJQ-të dhe sektorin privat, në mënyrë që të identifikohen zhvillimet ekonomike sektoriale, tendencat e tregut, aftësitë e kërkuara në vendin e punës.

Ngritja e kapaciteteve të palëve të interesuara dhe autoriteteve MFE-ja duhet të bëhet si dhe burimet të vihen në dispozicion, mekanizmat dhe sistemet të përmirësohen, studimet e fizibilitetit dhe teknike të përfunduara

AKPA duhet të krijojë një komunikim efektiv me shkollat ​​dhe ofruesit e tjerë të institucioneve të trajnimit dhe arsimit

Një program mentorimi për procedurat e aplikimit dhe regjistrimin e AKPA në zyrat e punësimit duhet të hartohet nga AKPA në mënyrë që të ofrojë udhëzime të duhura për të rinjtë që kanë vështirësi në procesin e aplikimit.

Politikat për të adresuar punësimin e të rinjve kanë një natyrë ndërsektoriale dhe duhet të hartohen dhe zbatohen bashkërisht nga institucionet qeveritare në të gjitha nivelet, sektori privat, sektori i biznesit, OJQ-të dhe shoqatat rinore.

Shqipëria duhet të dedikojë burimet e veta të mjaftueshme për zbatimin e masave të politikave të paraqitura nga Garancia për Rininë.

Duhet të zhvillohet një program i dedikuar për ngritjen e kapaciteteve për avokimin dhe dialogun e strukturuar për palët e tjera të interesuara si: OJQ-të rinore, të rinjtë dhe këshillat rinorë lokalë.

Krijimi i një rrjeti të grupit të ekspertëve në nivel kombëtar që merret me nevojat e kategorive NEET të të rinjve dhe si t’u qasen atyre siç duhet

Përgatitja e nje Toolbox-i “Rruga ime drejte Punesimit”, si një mjet i rëndësishëm informativ që përbëhet nga profilet, shërbimet dhe kontaktet e secilit institucion dhe OJQ, duke përfshirë fushën e punës dhe ekspertizën, shërbimet që ato ofrojnë dhe mënyrën se si të rinjtë mund t’i arrijnë ato.

Thjeshtimi i procedurave burokratike dhe rishikimi i kuadrit ligjor për të siguruar mjedisin e duhur mundësues për akreditimin e OJQ-ve duke i konsideruar ato si pjesë të ekosistemit për ofrimin e shërbimeve të punësimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved