Infografika 1: Organizimi institucional për zbatimin e skemës se Garancise Rinore në Shqipëri

A e dini se skema e Garancisë Rinore ka rezultuar shumë e suksesshme në uljen e papunësisë së të rinjve në Shtetet Anëtare të BE-së? Kjo skemë u jep të drejtën të rinjve nën moshën 30 vjeç që të marrin një ofertë cilësore për punësim, praktikë, stazh apo arsimim të vazhdueshëm brenda katër muajve nga mbarimi i shkollës ose te qenit i papunë. Organizimi institucional për zbatimin e skemës Garancise Rinore në Shqipëri, përbëhet nga Koordinatorja Kombëtare e Garancisë Rinore, grupi ndërinstitucional i punës dhe grupi teknik i punës, bazuar në urdhrin nr.28, datë 24 shkurt 2022, të Kryeministrisë “Ngritja e grupit ndërinstitucional të punës dhe grupin teknik të punës për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e planit kombëtar të garancisë rinore, si dhe caktimin e koordinatorit kombëtar”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved