Prezantimi i Raportit “Implementimi i Ligjit 75/2019 “Për Rininë”: Perceptimi i te Rinjve dhe OSHC-ve” 

Ligji 75/2019 “Për Rininë” është një ndër zhvillimet kryesore të sektorit rinor në Shqipëri nnë tre vitet e fundit. Megjithëate, duket se ecuria e zbatimit të ketij ligji ka filluar me intensivisht pas vitit 2021. Por si i perceptojnë të rinjtë dhe organizatat e shoqërisë civile këto zhvillime?  

Kongresi Rinor Kombëtar në përmbyllje të vitit 2022, ka publikuar raportin monitorues me titull “Implementimi i Ligjit 75/2019 “Për Rininë”: Perceptimi i të Rinjve dhe OSHC-ve” i cili siç kuptohet edhe nga titulli jo vetëm pasqyron zhvillimet e përditësuara të ligjit të rinisë në nivel kombëtar e lokal por integron edhe këndveshtrimin e grupimeve që preken direkt ose indirekt nga ky ligj duke dhënë një pasqyrim të plotë mbi këtë çështje. Kjo iniciativë implementohet nga Kongresi Rinor Kombëtar me suportin e fondacionit gjerman Konrad Adenauer në kuadër të programit të Kërkimit, Monitorimit dhe Vlerësimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved