Thirrje per Artikuj në kuadër të Platformës Connecting Youth

A je një i/e ri/e i/e apasionuar pas politikave rinore, bashkëpunimit rajonal dhe integrimit europian? Atëhëre kjo mundësi është për ty. Kongresi Rinor Kombëtar, si partneri kyç i platformës rajonale Connecting Youth, hap thirrjen për artikuj/blogje për të gjithë të rinjtë që kanë dëshirë të japin kontributin e tyre në sektorin rinor.

Prej 5 vitesh tashme, Connecting Youth ka intensifikuar punën në rajonin e Ballkanit Perëndimor duke punuar ngushtimisht me organizatat ombrellë në cështjet e edukimit, pjesëmarrjes në vendimarrje dhe punësimit të të rinjve. Një ndër komponentët kryesor të punës së kësaj platforme fokusohet tek kerkimi shkencor dhe hulumtimi i bazuar në fakte/të dhëna të mbledhura në terrën për të pasur një ndërthurje organike të punës nga niveli rajonal në atë kombëtar e lokal.

Duke qenë se hulimtimi shkencor është një terren pak i  zhvilluar jo vetëm në Shqipëri por edhe në Ballkanin Perëndimor, partnerët e platformës Connecting Youth, kanë vendosur të krijojnë mundësi të reja për të rinjtë që janë të apasioniur pas shkrimit/komunikimit dhe hulumtimit duke i krijuar atyre nje dritare të dedikuar për shkrime dhe punime origjinale. Duke filluar nga muaji Korrik 2022, thirrja do të hapet çdo muaj.

Tematikat e Punimeve:

 • Të rinjtë që formojnë axhendat shtetërore apo axhendat shtetërore që formojnë rininë? -Si të sigurohet një politikëbërje efektive?
 • Bashkëpunimi rajonal: Çfarë mund të bëjnë të rinjtë?
 • Rinia si mbikëqyrës i investimeve strategjike në BP: Si të kontribuoni?
 • Përgjigjja ndaj sfidave të mijëvjeçarit: Aftësitë e shekullit të 21-të për të trajtuar papunësinë e të rinjve
 • Pasqyrimi i Sektorit Rinor në BP: Sfidat dhe Zhvillimet kryesore
 • A është e ardhmja dixhitale apo dixhitalja është e e ardhmja? -Rinia dhe Tranzicioni Dixhital
 • A ka ndonjë përparim në dialogun ndërmjet organizatave dhe institucioneve rinore?
 • Garancia Rinore: si mund të përfshihen te rinjte?
 • Lidhja e të rinjve me sektorët që kanë rëndësi: por cilët?
 • Pjesëmarrja e të rinjve në BP: Si mund të shfrytëzojmë hapësirën për pjesëmarrje domethënëse në politikëbërje?
 • Si duhet të duket e ardhmja e arsimit?
 • Zbërtheni ndjenjën e përkatësisë me territorin tuaj?
 • Marrëveshja e Gjelbër: një zë dhe rol për të rinjtë?
 • Zgjerimi i BE-së nga perspektiva e të rinjve
 • Si të shfrytëzohet dinamizmi i të rinjve në aspektin e pjesëmarrjes së tyre politike?

Kriteret e Aplikimit:

-Aplikantët nuk kanë kriter moshe. Të gjithë të rinjtë që kane dëshire të japin kontributin e tyre, mund të dërgojnë punimet e tyre.

-Gjuha e përdorur: E vetmja gjuhë për dërgimin e artikujve/blogjeve është gjuha angleze.

-Artikujt/Bligjet nuk duhet të jenë më shumë se 1000 fjalë. Secili punim duhet të shoqërohet më një foto/illustrim duke cituar të drejtat e autorit në mënyrë që të ketë përshtatjen grafike për në ëebsite.

-Të gjitha punimet duhet të dërgohen në adresën: info@cdinstitute.eu duke vendosur në cc enxhi.lipa@krk.al.

Thirrja për dërgimin e punimeve do të qëndrojë e hapur nga data 5 deri në datën 15 Korrik 2022.

Nuk do të ketë politikë strikte editoriale për sa kohë që artikujt janë të bazuar në fakte, të drejta dhe respektuese ndaj të gjithë anëtarëve të komunitetit. Ky seksion do të përafrohet me punën, besimet dhe angazhimin e CY. Nëse ndonjë nga këto kritere nuk plotësohet, CDI ka të drejtën të sugjerojë ndryshime editoriale në postimet e blogut.

Connecting Youth implementohet nga Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim (CDI) me suportin e Fondacionit Hans Seidel.

Në rast pyetjesh/paqartësish mund të drejtoheni në email tek koordinatorja kombëtare e Platformës Znj. Enxhi Lipa, në adresën Enxhi.lipa@krk.al.

(EN) Call for Articles within the Connecting Youth Platform

Are you a young person passionate about youth policies, regional cooperation, and European integration? Then this opportunity is for you. The National Youth Congress of Albania, as a key partner of the regional platform Connecting Youth, opens the call for articles/blogs to all young people who wish to contribute to the youth sector.

For 5 years now, Connecting Youth has intensified its work in the Western Balkans region, working closely with umbrella organizations in matters of education, participation in decision-making and youth employment. One of the main components of the work of this platform focuses on scientific research including evidence-based and field research in order to ensure an organic coordination of work from regional to national and local level.

Since scientific research is an underdeveloped field not only in Albania but also in the Western Balkans, the partners of the Connecting Youth platform have decided to create new opportunities for young people who are passionate about writing/communication and research by creating them a dedicated window to writings and original works. Starting from July 2022, the call will be opened every month.

Article/Blogs Topics:

 • Youth shaping State Agendas or State Agendas shaping Youth? -How to ensure effective policy making?
 • Regional Cooperation: What can Youth Do?
 • Youth as Watchdog of Strategic Investments in WB: How to contribute?
 • Responding to challenges of millennium: Skills of 21st century to tackle youth unemployment
 • Screening of Youth Sector in WB: Main Challenges and Developments
 • Is future digital or is digital the future? -Youth and Digital Transition
 • Any progress in the dialogue between youth organizations and institutions?
 • Youth Guarantee: how do I get involved?
 • Connecting youth to the sectors that count: but which ones?
 • Youth participation in the WB: How can we harness space for meaningful participation in policymaking?
 • What should the future of education look like?
 • Deconstruct the belongingness feeling with your territory?
 • Green Deal: a voice and role for youth?
 • EU Enlargement from a youth perspective
 • How to harness the dynamism of the youth in terms of their political participation?

Application Criteria:

-Applicants have no age criteria. All young people who wish to contribute can send their works.

-Language used: The only language for submitting articles/blogs is English.

-Articles/Articles should not be more than 1000 words. Each work must be accompanied by a photo/illustration citing the copyright in order to have the graphic adaptation for the website.

– All papers must be sent to the address: info@cdinstitute.eu by setting the cc enxhi.lipa@krk.al.

The call for submissions will remain open from July 5 to July 15 2022.

There will be no strict editorial policy as long as the articles are fact-based, fair and respectful to all members of the community. This section will outline the work, beliefs and commitment of CY. If any of these criteria are not met, CDI has the right to suggest editorial changes to blog posts.

Connecting Youth is implemented by the Cooperation and Development Institute with the support of the Hans Seidel Foundation.

In case of questions/clarifications, you can email the national coordinator of the Platform Ms. Enxhi Lipa, at Enxhi.lipa@krk.al.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

  © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved