Perspektiva nga Organizatat Rinore të BP

Publikimi i Position Paper_ Politikat Sektoriale të Punësimit të Rinisë: Perspektiva nga Organizatat Rinore të BP  

Zhvillimi i kapitalit njerëzor dhe investimi tek brezat e rinj është e vetmja mënyrë për të siguruar një zhvillim rajonal të qëndrueshëm dhe afatgjatë. Vitet e fundit, Ballkani Perëndimor ka manifestuar lloje të ndryshme migrimi për shkak të rritjes së niveleve të papunësia dhe mungesa e mundësive për arsim dhe aftësi cilësore zhvillim për të rinjtë. Duke përfaqësuar ndër shqetësimet më të mëdha për rajoni, papunësia e të rinjve po rrezikon potencialin prodhues të ekonomisë dhe trazira të vazhdueshme sociale.  

Gjatë rimëkëmbjes pas pandemisë, sektorë të ndryshëm në rajonin e Ballkanit Perwndimor lulëzuan dhe rritwn aktivitetet e punësimit, duke çuar kështu në rimëkëmbjen e tregut të punës. Industria, shërbimet, turizmi, TIK-u dhe transporti ishin ndër sektorët që nxitën punësimit në rajon. Brenda rajonit, investimet sektoriale do të sillnin disa përfitime punësimi; zgjerimi i sektorit bujqësor dhe atij industrial do të sillte rritjen e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore dhe si rrjedhojë do të kishte një impact pozitiv në rritjen e normës së punësimit të popullësisë.   

Për më tepër, investimi në arsimin e mesëm dhe arsimin e lartë do të ndikonte në rritjen e produktivitetit të të rinjve dhe të çojë në norma më të larta të punësimit. Më tej, investimi dhe politikat rregulluese për mikrondërmarrjet mund të ndikojnë në krijimin e ndërmarrjeve formale duke ndikuar kështu në qarkullimin dhe punësimin e ekonomisë. 

Këto janë vetëm disa nga konstatimet, që partnerët e platëformës Connecting Youth kanë hartuar në kuadër të raporit “Politikat Sektoriale të Punësimit të Rinisë: Perspektiva nga Organizatat Rinore të BP”.  

Platforma Connecting Youth është një iniciativë që implementohet nga Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim (CDI) me suportin e Fondacionit Gjerman Hans Seidel, në partneritet me 6 organizatat ombrellë të Ballkanit Perëndimorë.  

Për të lexuar më shumë mbi qasjen e tyre, klinkoni ketu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

National Youth Congress (NYC) is a youth umbrella organization – a union of youth organizations, informal groups, youth forums of political parties.

Contact info

Bulevardi Zogu i Pare, Rr. Papa Kristo Negovani Pall. Li-Em, Shkalla 1, Kati 2, Tirana 1040, Albania

Subscribe newsletter

    © 2023 Concept Marketing Albania, All Rights Reserved