Drejtuar: Subjekteve të cilët, kanë si objekt të veprimtarisë së tyre, objektin e prokurimit.

Afati i fundit për pyetje sqaruese është data 22.05.2023 ora 14:00
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është data 25.05.2023 ora 12:00
Afati i realizimit të shërbimit është data 8-9 qershor 2023

Vendi ku do të kryhet shërbimi është: Qytet Tiranë

Në kuadër të organizimit të projektit “Closing Manifesto” kërkojmë të prokurojmë “Shërbim Akomodim Hoteli” per ish përfituesit e grantit në kuadër të projektit Artivist Stafetë, në datat 8-9 qershor (2 netë, me mëngjes përfshirë), me të dhënat dhe specifikimet e përcaktuara bashkëlidhur kësaj kërkese për ofertë.

Për më shumë informacion dhe për të aksesuar dokumentat e aplikimi ju lutemi klikoni dy dokumentat bashkëlidhur këtij njoftimi.

Formulari-Oferte Akomodim-Closing Manifesto Kerkese per Oferte-Sherbim Akomodim