Koordinatori Kombëtar i Garancisë Rinore është deputeti i Financës dhe Ekonomisë i ngarkuar për punësimin dhe aftësitë. Përgjegjësitë e tij/saj përfshijnë raportimin pranë Zyrës së Kryeministrit dhe Komisionit të BE-së, bazuar në zbatimin e Garancisë Rinore; menaxhimin e mbledhjes së të dhënave dhe sistemit të monitorimit dhe vlerësimit, të takimeve të grupit të punës ndërinstitucionale dhe teknike dhe trajtimin e çdo problemi që mund të lindë gjatë periudhës së zbatimit.