Grupi ndërinstitucional i punës përbëhet nga anëtarë të ndryshëm duke përfshirë zëvendësministrin e Financave dhe Ekonomisë; përfaqësues nga Kryeministria; Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët; Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipermarrjes, Zëvendësministri i Arsimit dhe Sportit, Zëvendësministri i Shëndetësisë dhe Mireqensies Sociale, Zëvendësministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Zëvendësministri i Turizmit dhe Mjedisit, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive; Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve; Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Rinisë, Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Social Kombëtar; Drejtor i Departamentit të Administratës Publike; Kryeinspektor i Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Sociale; Drejtori i Përgjithshëm i Institutit Kombëtar të Statistikave; Drejtor i Përgjithshëm i Programit të Buxhetit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.