info@krk.al

Ongoing Projects

Live your city!

In order to improve our lives in our cities by focusing on youth as an essential part of awareness raising and advocacy campaigns, National Youth Congress of Albania, in collaboration with the Friedrich Ebert Foundation Tirana, started the meetings in 12 regions of Albania.

During the grouping with the youth of Albania we worked on our initiative to build a Local Youth Action Plan. Young people and representatives of youth organizations were presented and consulted with the findings of the questionnaire conducted in each of 12 city that have highlighted the problems and challenges of young Albanians.

Each event was concluded with the conclusion of a Memorandum of Understanding between the 12 Municipalities with the main aim of supporting this initiative for a city with more active youth and greater support for young people.

These meetings are undoubtedly initiatives with long-term results and that is why the National Youth Congress gives a valuable commitment.

______________________________________________________________________________

Me qëllim kyc përmirësimin e jetesës në qytetet tona duke patur në fokus të rinjtë si pjesë esenciale e fushatave ndërgjegjësuese dhe advokuese Kongresi Rinor Kombëtar, në bashkëpunim me Friedrich Ebert Foundation Tirana ka startuar takimet në 12 qarqet e Shqipërisë.

Gjatë grupeve me të rinjtë e Shqipërisë punuam mbi iniciativën tonë për ndërtimin e Planit Lokal të Veprimit për Rininë. Në këto takime ku u mblodhën plot të rinj dhe përfaqësues të organizatave rinore, u prezantuan dhe u konsultuan me gjetjet e pyetësorit të realizuar në qytetet përkatëse që kanë evidentuar problematikat dhe sfidat e të rinjve shqiptarë.

Cdo event u përmbyll me dakortësimin e një Memorandumi Bashkëpunimi midis 12 Bashkive me qëllimin kryesor mbështetjen e kësaj nisme për një qytet me rini më aktive dhe mbështetje më të madhe për të rinjtë.

Këto takime janë pa dyshim nisma me rezultate afatgjatë dhe për këtë arsye Kongresi Rinor Kombëtar jep një përkushtim të çmueshëm.

Read more

Live your city!

Live your city!

3 years of investment for 3 years of progress

After a series of meetings and consultations with representatives of youth organizations, representatives of youth political forums, local media, representatives of municipal councils and representatives of municipalities in the 12 regions of Albania, the National Youth Congress published an analysis of youth policies in Albania at local and national level in 2017.

In 2018, for the first time in Albania, NYC took the initiative to build Local Youth Action Plans. Following a tireless work done throughout Albania, and with the dedication and professionalism of the 12 local coordinators representing NYC network organizations, a youth needs analysis was conducted in close cooperation with the 12 Municipalities involved in the initiative strategic and orientation objectives for building these plans.

And this year, a national survey of 2,400 questionnaires completed in 12 cities highlighted the problems and challenges of young Albanians. The findings of this questionnaire were consulted this month with relevant stakeholders and experts in each city and assessing the importance of this initiative. 12 municipalities involved have signed a Memorandum of Understanding with the National Youth Congress to support this initiative for more active cities and greater support for young people.

______________________________________________________________________________

Jeto qytetin tënd!

3 vite investim për 3 vite progres

Pas një serie takimesh dhe konsultimesh me përfaqësues të organizatave rinore, përfaqësues të forumeve rinore politike, medias lokale, përfaqësues të këshillave bashkiak dhë përfaqësuës të bashkive në 12 qarqet e Shqipërisë, Kongresi Rinor Kombëtar publikoi një analizë të politikave rinore në Shqipëri në nivel lokal dhe qendror në vitin 2017. 

Në vitin 2018, për herë të parë në Shqipëri, KRK mori iniciativën për ndërtimin e Planeve Vendore të Veprimit për të Rinjtë. Pas një pune të palodhur të bërë në gjithë Shqipërinë, si dhe me përkushtimin e profesionalizmin e 12 koordinatorëve lokal që përfaqësojnë organizata të rrjetit të KRK u realizua një 📃analizë nevojash të të rinjve dhe në një bashkëpunim të ngushtë me 12 Bashkitë e përfshira në iniciativë u përcaktuan objektivat strategjikë dhe orientues për ndërtimin e këtyre planeve.

Dhe këtë vit, një studim kombëtar me 2400 pyetësorë të plotësuar në 12 qytete kanë evidentuar problematikat dhe sfidat e të rinjve shqiptarë. Gjetjet e këtij pyetësori janë konsultuar gjatë këtij muaji me aktorë relevant dhe ekspertë në cdo qytet dhe duke vlerësuar rëndësinë e kësaj iniciative. 12 Bashkitë e përfshira kanë firmosur një Memorandum Bashkëpunimi me Kongresin Rinor Kombëtar me qëllim mbështetjen e kësaj iniciative për qytete më aktive dhe mbështetje më të madhe për të rinjtë.

Read more

Manual on Active Citizenship – “Strengthening the Role of Youth in Albania’s Approximation Process in the EU” – Kukës

With the initiative of the National Youth Congress and with the support of the Hanns-Seidel-Stiftung Foundation, success has been achieved in every training to raise awareness, increase participation and empower youth voice in every city of Albania.

This meeting was attended by students, representatives of organizations interested in understanding our role in Albania’s integration into the European Union.

The various discussions were undoubtedly hopeful in proving the great interest of the Albanian youth in being not only part of the necessary changes but their protagonists.

How can each of us contribute to Albania’s rapprochement with the European Union?

______________________________________________________________________________

Me iniciativë të Kongresi Rinor Kombëtar me mbështetje të fondacionit Hanns-Seidel-Stiftung është shënuar një sukses në takimet e kryera në 5 raunde për ndërgjegjësimin, rritjen e pjesëmarrjes dhe fuqizimin e zërit rinor në çdo qytet të Shqipërisë.

Në këtë takim morën pjesë studentë, përfaqësues organizatash dhe të interesuar për të kuptuar rolin tonë në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Diskutimet e ndryshme ishin padyshim shpresëdhënëse duke vërtetuar interesin e madh të rinisë Shqiptare për të qënë jo vetëm pjesë e ndryshimeve të nevojshme por protagonistë të tyre.

Si mund të kontriboj gjithësecili prej nesh në afrimin e Shqipërisë me Bashkimin Europian? Si mund të kërkojmë përmirësime të kushteve në sistemin arsimor, infrastrukturë dhe sa të gatshëm jemi të qëndrojmë për të punuar në këto ndryshime?

Read more

Manual on Active Citizenship – “Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process to the EU” – Korça

The fourth round of two-day trainings on the Manual on Active Citizenship – “Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process to the EU” conducted with the support of the Hanns-Seidel-Stiftung Foundation found us in the city of Korça.

Pupils, students, youth representatives of youth organizations and youth political forums, participated in trainings on the topics of the European Union and Albania’s EU integration process, youth contribution and their role in integration.

What are the key strategies that involve young people as active citizens in community building and policy-making processes beyond their own country?

The training provided practical and useful ideas and materials relevant to the approximation of EU programs and regional platforms.

______________________________________________________________________________

Raudi i katërt i trajnimeve 2️-ditore për Manualin mbi qytetarinë aktive – “Forcimi i rolit të të rinjve në procesin e përafrimit të Shqipërisë në BE” që zhvillohet me mbështetjen e Fondacionit Hanns-Seidel-Stiftung na gjeti këtë fundjavë në 📍qytetin e Korçës.

Nxënës, student, të rinj përfaqësues të organizatave rinore dhe forumeve rinore politike, morën pjesë në trajnimet që trajtuan temat e Bashkimit Europian dhe procesi i integrimit të Shqipërisë në BE, kontributi i rinisë dhe roli i tyre në integrim.

Cilat janë mënyrat dhe strategjitë kyce që përfshijnë të rinjtë si qytetarë aktivë në ndërtimin e komunitetit dhe proceset e krijimit të politikave përtej vendit të tyre?

Përgjatë trajnimeve u ofruan ide dhe materiale praktike dhe të përdorshme relevante për afrimin e programeve të BE-së dhe platformat rajonale

Read more

Manual on Active Citizenship – “Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process” – Rrëshen

Among the youth of the city of Rrëshen for the training of the National Youth Congress, supported by Hanns-Seidel-Stiftung “Manual on Active Citizenship – Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process”.

How laws are made in the EU? Which are the programs and initiatives that the EU offers for young people? Who decides how young people from Rrëshen are involved in the community? How young people can contribute to sectorial policies? These are some of the issues discussed in the training.

Community mobilization, participation, integration and monitoring were the issues that oriented young people to make their contribution to Albania’s integration into the European Union.

______________________________________________________________________________

Mes të rinjve të qytetit të Rrëshenit për trajnimet e Kongresi Rinor Kombëtar, mbështetur nga Hanns-Seidel-Stiftung “Manualit mbi qytetarinë aktive – Forcimi i rolit të të rinjve në procesin e përafrimit të Shqipërisë në BE.”

Si bëhen ligjet në BE? Kush janë programet dhe iniciatovat që BE ofron për të rinjtë? Kush vendos? Sa pjesëmarrës janë të rinjtë e Rrëshenit në komunitet? Si mund të kontribuojnë të rinjtë në politikat sektoriale? Këto ishin disa nga cështjet që u diskutuan në trajnime.

Mobilizimi i komunitetit, pjesëmarrja, integrimi dhe monitorimi ishin cështjet që orientuan të rinjtë për të dhënë kontributin e tyre për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Read more

Manual on Active Citizenship – “Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process in the EU” – Shkodër

Shkodra was the second city where two-days training were held regarding “The Manual on Active Citizenship – Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process in the EU” implemented by the National Youth Congress with the support of Hanns- Seidel-Stiftung.

Shkodra Youth Portal opened the door for this training focusing on the topics of the European Union and Albania’s EU integration process, youth contribution and their role in integration in the expertise of Iris Ibershimi.

Workshop developed by Beyond Barriers – Beyond Barriers to Creating a Youth Parliament sparked discussions on participation, collaboration, decision making and public speaking.

The essence of the discussions during these trainings was summed up by one participant with an expression by Friedrich Schiller ” Keep true to the dreams of your youth.”

 

______________________________________________________________________________

Shkodra ishte qyteti i dytë ku u zhvilluan trajnimet 2-ditore mbi “Manualin mbi qytetarinë aktive – Forcimi i rolit të të rinjve në procesin e përafrimit të Shqipërisë në BE” që zbatohet nga Kongresi Rinor Kombëtar me mbështetjen e Hanns-Seidel-Stiftung.

Shkodra Youth Portal hapi dyert për trajnimet e të rinjve mbi temat e Bashkimit Europian dhe procesi i integrimit të Shqipërisë në BE, kontributi i rinisë dhe roli i tyre në integrim në ekspertizën e trajneres Iris Ibershimi.

Workshopi i zhvilluar nga Beyond Barriers – Pertej Barrierave për krijimin e një parlamenti rinor ngjalli diskutime mbi pjesëmarrjen, bashkëpunimin, vendimmarrjen, të folurin publik.

Esenca e diskutimeve gjatë këtyre trajnimeve u përmblodh nga një pjesëmarrësit me një shprehjen e Friedrich Schiller “Mbajini gjallë ëndrrat e rinisë për të mbajtur nesër shtyllat e shoqërisë.”

Read more

Manual on Active Citizenship – “Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process in the EU” – Durrës

The two day trainings on the “Manual of Active Citizenship – Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process in the EU” with the support of Hanns-Seidel-Stiftung took place at the Hasan Koci School and at the Palace of Culture in Durres.

Students, youth representatives of network organizations Udhetimi Lire, Perspektiva, Qendra “Konsumatori Shqiptar”/ Albanian Consumer Center, Youth Activities Center, Organizata Rinore Liria dhe Demokracia, Ardhmeria “Durres” and interested young people participated in trainings regaring the topics of the European Union and Albania’s EU integration process, youth contribution and their role in integration.

During the second day, a space was dedicated to Beyond Barriers workshop – Beyond Barriers “Youth in Action”. The workshop consisted of developing a local youth parliament, addressing topics such as participation, civil society, cooperation, decision-making, representation of interests and finding consensus, but also the dynamics of a meeting, chairing a meeting and public speaking in general.

These trainings were expertly conducted by the expert, Iris Ibershimi, and brought youngsters together to discuss how they will contribute to EU integration. Community mobilization, participation, integration and monitoring were the issues that oriented young people to make their contribution to Albania’s integration into the European Union.

______________________________________________________________________________

Trajnimet 2️-ditore për “Manualin mbi qytetarinë aktive – Forcimi i rolit të të rinjve në procesin e përafrimit të Shqipërisë në BE” me mbështetjen e Hanns-Seidel-Stiftung u zhvilluan në ambjentet e Shkollës “Hasan Koci” dhe në Pallatin e Kulturës, në Durrës.

Nxënës, studentë, të rinj përfaqësues të organizatave të rrjetit Udhetimi Lire, Perspektiva, Qendra “Konsumatori Shqiptar”/ Albanian Consumer Center, Youth Activities Center, Organizata Rinore Liria dhe Demokracia, Ardhmeria “Durres” dhe të rinj të interesuar morën pjesë në trajnimet që trajtuan temat e Bashkimit Europian dhe procesi i integrimit të Shqipërisë në BE, kontributi i rinisë dhe roli i tyre në integrim. Sa janë të rinjtë e Durrësit pjesëmarrës në jetën ekonomike, politike dhe sociale?

Gjatë ditës së dytë, një hapësirë iu dedikua workshopit të Beyond Barriers – Pertej Barrierave “Rinia në veprim”. Worshopi konsistoi në zhvillimin e një parlamenti vendor të të rinjve, duke trajtuar tema të tilla si pjesëmarrja, shoqëria civile, bashkëpunimi, vendimmarrja, përfaqësimi i interesave dhe gjetja e konsensusit, por edhe dinamika e një takimi, kryesimi, drejtimi i një takimi dhe të folurit publik në përgjithësi!

Këto trajnime u zhvilluan me profesionalizëm nga ekspertja, Iris Ibershimi, dhe sollën të rinjtë bashkë për të diskutuar sesi ato do të kontribuojnë në integrimin në BE. Mobilizimi i komunitetit, pjesëmarrja, integrimi dhe monitorimi ishin cështjet që orientuan të rinjtë për të dhënë kontributin e tyre për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Read more

Dëgjesa e Parë Publike për Strategjinë Vendore të Rinisë 2019-2023

Kongresi Rinor Kombëtar ishte partneri lehtësues i Bashkisë së Tiranës në ndërtimin e Strategjisë Vendore të Rinisë 2019-2023 dhe me mbështetjen e plotë të Fondacionit gjerman Friedrich Ebert Stiftung më 14 Maj, në ambjentet e Bibliotekës Hamit Beqaj – Njësia Administrative 8, ku u zhvillua Dëgjesa e Parë Publike për Strategjinë Vendore të Rinisë 2019-2023.

Qëllimi i kësaj strategjie është hartimi i një platforme strategjike dhe gjithëpërfshirëse që do të nxisë zhvillimin e një rinie të kulturuar dhe të shëndetshme, që mund të luajë një rol aktiv në demokratizimin dhe zhvillimin ekonomik vendor.

5 objektivat e përgjithshme të Strategjisë janë:

 • Pjesëmarrja dhe ndërveprimi i të rinjve
 • Siguria Sociale për të Rinjtë
 • Edukimi Jo Formal dhe Rekreacioni
 • Mbështetja Financiare dhe nxitja e Punësimit të të Rinjve
 • Hapësirat dhe Infrastruktura Rinore

 

Strategjia Vendore e Rinisë (SVR) frymëzohet nga vizioni europian mbi angazhimin qytetar, forcimin ekonomik, mbrojtjen sociale dhe zhvillimin kulturor të të rinjve në Bashkinë e Tiranës (BT). Angazhimi strategjik synon shfrytëzimin optimal të burimeve në dispozicion dhe një bashkërendim të punës jo vetëm ndërmjet strukturave të BT-së që kontribuojnë në zhvillimin e rinisë por edhe bashkërendimin e punës së institucioneve në tē gjitha nivelet e qeverisjes. Gjithashtu në fokus të tyre do të jetë dhe krijimi i sinergjive nëpërmjet bashkëpunimit me shoqërinë civile, organizatave ndërkombëtare dhe komunitetit të biznesit.

Në vazhdën e punës që Kongresi Rinor Kombëtar po bën në 12 Bashki në 12 qarqe të Shqipërisë, jemi të lumtur që po kontribuojmë institucionalisht me ekspertizë dhe burime njerëzore në ndërtimin e një aseti strategjik që do të jetë i dedikuar për rininë e Tiranës. Një falenderim i madh shkon për të gjithë entitet aktive rinore për kontributin që po japin në mënyrë sistematike në ndërtimin e kësaj strategjie.

#Moretocome!

#Staytuned

Read more

Kryeqyteti Europian i Rinisë 2022

Tirana është përzgjedhur si një nga 5 vendet kandidate për të fituar titullin “Kryeqyteti Europian i Rinisë” për vitin 2022, ndaj Kongresi Rinor Kombetar është partner në aplikim me Bashkia Tiranë, si organizata ombrellë përfaqësuese e të rinjve. Më 17 Prill tek Qendra Rinore e Tiranës, të rinjtë e organizatave rinore dhe studentë, u mblodhën për të diskutuar e për të vendosur mbi 8 programet kryesore të propozuara nga European Youth Forum që nxisin frymën e aktivizmit te të rinjtë dhe ushqejnë potencialin e tyre. Puna në grupe solli një gamë idesh dhe aktivitetesh që do të zhvillohen bazuar në 8 objektivat e përcaktuara do të sjellin fuqizimin e rinisë, inkurajimin për të bërë atë që ata janë të pasionuar dhe garantimin e zhvillimit të qëndrueshëm të Tiranës!

Programet e përcaktuara janë:

 • Të rinjtë bëjnë ekonomi kreative dhe inovacione
 • Rinia krijon kulturë
 • Rinia zhvillon kapacitete
 • Të rinjtë marrin pjesë
 • Rinia përqafon shumëllojshmërinë
 • Të rinjtë janë evropianë
 • Rinia Eco-Health
 • Hapësirat Rinore

 

Gjatë fjalës përshëndetëse, Drejtoresha Ekzekutive e Kongresit Rinor Kombëtar, Znj. Dafina Peci, shprehu besimin se qyteti i Tiranës ka potencial të madh për t’u bërë Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022. Të rinjtë nga qyteti do të kenë një mundësi të madhe për të vënë në punë potencialin e tyre dhe për të promovuar iniciativat e tyre ne disa nivele, lokal, kombëtar dhe europian. Kjo gjë jo vetëm që do përmirësojë bashkëpunimin midis të gjitha organizatave, por do të ketë ndikim të rëndësishëm në punën e rinisë dhe angazhimin qytetar të të rinjve.

Kryetari i Bashkia e Tiranës , Z. Erion Veliaj, theksoi faktin se Tirana është qyteti më i ri në dhe më europian në rajon dhe kjo është një sfidë që e kemi ndërmarrë të gjithë bashkë dhe do ta finalizojmë me sukses. Ai shprehu rëndësinë e shtrirjes në një dimension rajonal, duke qenë më të aksesueshëm për të rinjtë nga Kosova, Maqedonia, Greqia dhe gjithë rajoni për të zhvilluar një seri aktivitetesh që shumë të rinj të përfitojnë, në fusha te caktuara. Sipas tij, marrja e këtij titulli do të sjellë një shije më pranë integrimit në Bashkimin Europian.

Drejtoresha e Rinisë në Bashki, Znj. Aspasjana Kërxhalli, theksoi se marrja e këtij titulli është shumë i rëndësishëm për të rinjtë e kryeqytetit si dhe vetë organizatat rinore, duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve të tyre jo vetëm në nivel vendor por edhe në nivel europian.

Read more

“Re-Debate 4.1 Debate Culture Revitalization

 

15 cities of Albania have welcomed the project “Re-Debate 4.1 Debate Culture Revitalization” provided by implemented by the LiburnEtik Organization with the collaboration of the National Youth Congress that consists in debate challenges between the gymnasiums.
National Youth Congress through the assistance in organizing, providing the necessary expertise and promoting the project at the national and regional level helps to accomplish the goals of this initiative, which focuses on the development of critical thinking, the culture of debate, the importance of arguing and developing communication skills.
Shkodra was the city that completed the stage of debates at the city level of Re-Debate 4.1 and now 16 squads will compete for the final! ️

Who will be the finalists ?! 

Stay tuned!

Read more