info@krk.al

Blog

Live your city!

Live your city!

3 years of investment for 3 years of progress

After a series of meetings and consultations with representatives of youth organizations, representatives of youth political forums, local media, representatives of municipal councils and representatives of municipalities in the 12 regions of Albania, the National Youth Congress published an analysis of youth policies in Albania at local and national level in 2017.

In 2018, for the first time in Albania, NYC took the initiative to build Local Youth Action Plans. Following a tireless work done throughout Albania, and with the dedication and professionalism of the 12 local coordinators representing NYC network organizations, a youth needs analysis was conducted in close cooperation with the 12 Municipalities involved in the initiative strategic and orientation objectives for building these plans.

And this year, a national survey of 2,400 questionnaires completed in 12 cities highlighted the problems and challenges of young Albanians. The findings of this questionnaire were consulted this month with relevant stakeholders and experts in each city and assessing the importance of this initiative. 12 municipalities involved have signed a Memorandum of Understanding with the National Youth Congress to support this initiative for more active cities and greater support for young people.

______________________________________________________________________________

Jeto qytetin tënd!

3 vite investim për 3 vite progres

Pas një serie takimesh dhe konsultimesh me përfaqësues të organizatave rinore, përfaqësues të forumeve rinore politike, medias lokale, përfaqësues të këshillave bashkiak dhë përfaqësuës të bashkive në 12 qarqet e Shqipërisë, Kongresi Rinor Kombëtar publikoi një analizë të politikave rinore në Shqipëri në nivel lokal dhe qendror në vitin 2017. 

Në vitin 2018, për herë të parë në Shqipëri, KRK mori iniciativën për ndërtimin e Planeve Vendore të Veprimit për të Rinjtë. Pas një pune të palodhur të bërë në gjithë Shqipërinë, si dhe me përkushtimin e profesionalizmin e 12 koordinatorëve lokal që përfaqësojnë organizata të rrjetit të KRK u realizua një 📃analizë nevojash të të rinjve dhe në një bashkëpunim të ngushtë me 12 Bashkitë e përfshira në iniciativë u përcaktuan objektivat strategjikë dhe orientues për ndërtimin e këtyre planeve.

Dhe këtë vit, një studim kombëtar me 2400 pyetësorë të plotësuar në 12 qytete kanë evidentuar problematikat dhe sfidat e të rinjve shqiptarë. Gjetjet e këtij pyetësori janë konsultuar gjatë këtij muaji me aktorë relevant dhe ekspertë në cdo qytet dhe duke vlerësuar rëndësinë e kësaj iniciative. 12 Bashkitë e përfshira kanë firmosur një Memorandum Bashkëpunimi me Kongresin Rinor Kombëtar me qëllim mbështetjen e kësaj iniciative për qytete më aktive dhe mbështetje më të madhe për të rinjtë.

Post a comment

12 − 5 =