info@krk.al

Blog

Live your city!

In order to improve our lives in our cities by focusing on youth as an essential part of awareness raising and advocacy campaigns, National Youth Congress of Albania, in collaboration with the Friedrich Ebert Foundation Tirana, started the meetings in 12 regions of Albania.

During the grouping with the youth of Albania we worked on our initiative to build a Local Youth Action Plan. Young people and representatives of youth organizations were presented and consulted with the findings of the questionnaire conducted in each of 12 city that have highlighted the problems and challenges of young Albanians.

Each event was concluded with the conclusion of a Memorandum of Understanding between the 12 Municipalities with the main aim of supporting this initiative for a city with more active youth and greater support for young people.

These meetings are undoubtedly initiatives with long-term results and that is why the National Youth Congress gives a valuable commitment.

______________________________________________________________________________

Me qëllim kyc përmirësimin e jetesës në qytetet tona duke patur në fokus të rinjtë si pjesë esenciale e fushatave ndërgjegjësuese dhe advokuese Kongresi Rinor Kombëtar, në bashkëpunim me Friedrich Ebert Foundation Tirana ka startuar takimet në 12 qarqet e Shqipërisë.

Gjatë grupeve me të rinjtë e Shqipërisë punuam mbi iniciativën tonë për ndërtimin e Planit Lokal të Veprimit për Rininë. Në këto takime ku u mblodhën plot të rinj dhe përfaqësues të organizatave rinore, u prezantuan dhe u konsultuan me gjetjet e pyetësorit të realizuar në qytetet përkatëse që kanë evidentuar problematikat dhe sfidat e të rinjve shqiptarë.

Cdo event u përmbyll me dakortësimin e një Memorandumi Bashkëpunimi midis 12 Bashkive me qëllimin kryesor mbështetjen e kësaj nisme për një qytet me rini më aktive dhe mbështetje më të madhe për të rinjtë.

Këto takime janë pa dyshim nisma me rezultate afatgjatë dhe për këtë arsye Kongresi Rinor Kombëtar jep një përkushtim të çmueshëm.

Post a comment

five + 4 =