info@krk.al

Blog

Manual on Active Citizenship – “Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process to the EU” – Korça

The fourth round of two-day trainings on the Manual on Active Citizenship – “Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process to the EU” conducted with the support of the Hanns-Seidel-Stiftung Foundation found us in the city of Korça.

Pupils, students, youth representatives of youth organizations and youth political forums, participated in trainings on the topics of the European Union and Albania’s EU integration process, youth contribution and their role in integration.

What are the key strategies that involve young people as active citizens in community building and policy-making processes beyond their own country?

The training provided practical and useful ideas and materials relevant to the approximation of EU programs and regional platforms.

______________________________________________________________________________

Raudi i katërt i trajnimeve 2️-ditore për Manualin mbi qytetarinë aktive – “Forcimi i rolit të të rinjve në procesin e përafrimit të Shqipërisë në BE” që zhvillohet me mbështetjen e Fondacionit Hanns-Seidel-Stiftung na gjeti këtë fundjavë në 📍qytetin e Korçës.

Nxënës, student, të rinj përfaqësues të organizatave rinore dhe forumeve rinore politike, morën pjesë në trajnimet që trajtuan temat e Bashkimit Europian dhe procesi i integrimit të Shqipërisë në BE, kontributi i rinisë dhe roli i tyre në integrim.

Cilat janë mënyrat dhe strategjitë kyce që përfshijnë të rinjtë si qytetarë aktivë në ndërtimin e komunitetit dhe proceset e krijimit të politikave përtej vendit të tyre?

Përgjatë trajnimeve u ofruan ide dhe materiale praktike dhe të përdorshme relevante për afrimin e programeve të BE-së dhe platformat rajonale

Post a comment

8 − 1 =