info@krk.al

Blog

Manual on Active Citizenship – “Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process” – Rrëshen

Among the youth of the city of Rrëshen for the training of the National Youth Congress, supported by Hanns-Seidel-Stiftung “Manual on Active Citizenship – Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process”.

How laws are made in the EU? Which are the programs and initiatives that the EU offers for young people? Who decides how young people from Rrëshen are involved in the community? How young people can contribute to sectorial policies? These are some of the issues discussed in the training.

Community mobilization, participation, integration and monitoring were the issues that oriented young people to make their contribution to Albania’s integration into the European Union.

______________________________________________________________________________

Mes të rinjve të qytetit të Rrëshenit për trajnimet e Kongresi Rinor Kombëtar, mbështetur nga Hanns-Seidel-Stiftung “Manualit mbi qytetarinë aktive – Forcimi i rolit të të rinjve në procesin e përafrimit të Shqipërisë në BE.”

Si bëhen ligjet në BE? Kush janë programet dhe iniciatovat që BE ofron për të rinjtë? Kush vendos? Sa pjesëmarrës janë të rinjtë e Rrëshenit në komunitet? Si mund të kontribuojnë të rinjtë në politikat sektoriale? Këto ishin disa nga cështjet që u diskutuan në trajnime.

Mobilizimi i komunitetit, pjesëmarrja, integrimi dhe monitorimi ishin cështjet që orientuan të rinjtë për të dhënë kontributin e tyre për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Post a comment

nine − four =