info@krk.al

Blog

Manual on Active Citizenship – “Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process in the EU” – Durrës

The two day trainings on the “Manual of Active Citizenship – Strengthening the Role of Youth in Albania’s EU Approximation Process in the EU” with the support of Hanns-Seidel-Stiftung took place at the Hasan Koci School and at the Palace of Culture in Durres.

Students, youth representatives of network organizations Udhetimi Lire, Perspektiva, Qendra “Konsumatori Shqiptar”/ Albanian Consumer Center, Youth Activities Center, Organizata Rinore Liria dhe Demokracia, Ardhmeria “Durres” and interested young people participated in trainings regaring the topics of the European Union and Albania’s EU integration process, youth contribution and their role in integration.

During the second day, a space was dedicated to Beyond Barriers workshop – Beyond Barriers “Youth in Action”. The workshop consisted of developing a local youth parliament, addressing topics such as participation, civil society, cooperation, decision-making, representation of interests and finding consensus, but also the dynamics of a meeting, chairing a meeting and public speaking in general.

These trainings were expertly conducted by the expert, Iris Ibershimi, and brought youngsters together to discuss how they will contribute to EU integration. Community mobilization, participation, integration and monitoring were the issues that oriented young people to make their contribution to Albania’s integration into the European Union.

______________________________________________________________________________

Trajnimet 2️-ditore për “Manualin mbi qytetarinë aktive – Forcimi i rolit të të rinjve në procesin e përafrimit të Shqipërisë në BE” me mbështetjen e Hanns-Seidel-Stiftung u zhvilluan në ambjentet e Shkollës “Hasan Koci” dhe në Pallatin e Kulturës, në Durrës.

Nxënës, studentë, të rinj përfaqësues të organizatave të rrjetit Udhetimi Lire, Perspektiva, Qendra “Konsumatori Shqiptar”/ Albanian Consumer Center, Youth Activities Center, Organizata Rinore Liria dhe Demokracia, Ardhmeria “Durres” dhe të rinj të interesuar morën pjesë në trajnimet që trajtuan temat e Bashkimit Europian dhe procesi i integrimit të Shqipërisë në BE, kontributi i rinisë dhe roli i tyre në integrim. Sa janë të rinjtë e Durrësit pjesëmarrës në jetën ekonomike, politike dhe sociale?

Gjatë ditës së dytë, një hapësirë iu dedikua workshopit të Beyond Barriers – Pertej Barrierave “Rinia në veprim”. Worshopi konsistoi në zhvillimin e një parlamenti vendor të të rinjve, duke trajtuar tema të tilla si pjesëmarrja, shoqëria civile, bashkëpunimi, vendimmarrja, përfaqësimi i interesave dhe gjetja e konsensusit, por edhe dinamika e një takimi, kryesimi, drejtimi i një takimi dhe të folurit publik në përgjithësi!

Këto trajnime u zhvilluan me profesionalizëm nga ekspertja, Iris Ibershimi, dhe sollën të rinjtë bashkë për të diskutuar sesi ato do të kontribuojnë në integrimin në BE. Mobilizimi i komunitetit, pjesëmarrja, integrimi dhe monitorimi ishin cështjet që orientuan të rinjtë për të dhënë kontributin e tyre për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Post a comment

twelve + eighteen =