info@krk.al

Blog

Conference “How to better respond to European aspirations of the young generation in the Western Balkans?”

 

On 28-29 May, the National Youth Congress of Albania participated in the conference “How to best respond to the European aspirations of young people in the Western Balkans” held in Bucharest.

The conference brought together more than 200 participants from more than 120 organizations – young people from the Western Balkans and the European Union, Romanian and foreign officials, representatives of European institutions, international and regional organizations, representatives of the IT industry and start-ups as well as the academic environment.

The conference promoted a positive agenda for youth in the Balkans as an investment in the future and a concrete contribution to the European integration of the region. The topics addressed during the conference contributed to identifying the best solutions to increase the socio-economic inclusion of young people in the region and facilitate the fostering of a sustainable dialogue between young people in the EU and the Western Balkans, fostering mutual understanding and a broader connection to European values.

As a supporter of youth empowerment, National Youth Congress was pleased to be a part of this conference, contributing to proposals that could represent useful guidance for the country’s future in the road to European Integration.

______________________________________________________________________________

Më 28 – 29 Maj, Kongresi Rinor Kombëtar mori pjesë në konferencën “Si t’i përgjigjem më mirë aspiratave evropiane të të rinjve në Ballkanin Perëndimor❓” që u zhvillua në Bukuresht.

Konferenca mblodhi më shumë se 200 pjesëmarrës nga më shumë se 120 organizata – të rinj nga Ballkani Perëndimor dhe Bashkimi Evropian, zyrtarë rumunë dhe të huaj, përfaqësues të institucioneve evropiane, organizata ndërkombëtare dhe rajonale, përfaqësues të industrisë së IT-së dhe start up-ve, si dhe të mjedisit akademik.

Konferenca promovoi një axhendë pozitive për të rinjtë në rajonin e Ballkanit si një investim në të ardhmen dhe një kontribut konkret në integrimin evropian të rajonit. Temat e trajtuara gjatë konferencës kontribuan në identifikimin e zgjidhjeve më të mira për të rritur përfshirjen socio-ekonomike të të rinjve në rajon dhe për të lehtësuar ngritjen e një dialogu të qëndrueshëm midis të rinjve në BE dhe në Ballkanin Perëndimor, duke nxitur mirëkuptimin reciprok dhe një lidhje më të gjerë me vlerat evropiane.

Si inkurajues dhe mbështetës të fuqëzimit të të rinjve, Kongresi Rinor Kombëtar pati kënaqësinë të ishte pjesë e kësaj konference, duke kontribuar në propozimet që mund të përfaqësojnë udhëzime të dobishme për të ardhmen e vendit dhe Integrimit Europian.

Post a comment

11 − seven =